بعضی مردم به گونه ای زندگی می کنند که فقط درحیاتشان محبوب هستند. بایدبه گونه ای زیست که پس ازمرگ نیزمحبوب دلها بود

mostatil

آگهی

 

نام تعرفه

حداقل سفارش

حد اکثر سفارش

هر پیامک فارسی

هر پیامک لاتین

A

0

1,000,000 ریال

150 ریال

300 ریال

B

1,000,000 ریال

5,000,000 ریال

140 ریال

280 ریال

C

5,000,000 ریال

20,000,000 ریال

130 ریال

260 ریال

D

20,000,000 ریال

50,000,000 ریال

120 ریال

240 ریال

E

50,000,000 ریال

+

115 ریال

115 ریال