*** اولین وظیفه انسان پس از دست یابی به خوشبختی این است که اسباب خوشبختی دیگران را فراهم کند ***

mostatil

آگهی

گالری عکس - مناظر طبیعی زیبا و شگفت انگیز